វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេស អុីវ៉ាន់ ម៉ាតេឡា ផ្នែក ត្រចៀក ច្រមុះ និងបំពង់ក (ENT)

Facebookgoogle_pluslinkedinmail

វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេស អុីវ៉ាន់ ម៉ាតេឡា ផ្នែក ត្រចៀក ច្រមុះ និងបំពង់ក
ផ្តល់សេវាកម្មដូចជា :
– ពិនិត្យជម្ងឺត្រចៀក ច្រមុះ និង បំពង់ក
– ការព្យាបាលដោយវះកាត់ និង មិនវះកាត់
– ការបំពាក់ឧបករណ៍ជំនួយការស្តាប់

Dear friends,
Kindly make appointments with our ENT-specialist, Head and Neck surgeon, Dr. Matela Ivan, MD, PhD:

☎️ 070 888 251 (reception),
📲 Telegram, WhatsApp chats:
+ 855 87 777 426 (reception),
+ 855 17 757 593 and +855 10 485 648 (Ms. Khan Chanda)
+ 855 1 666 9676 (Oncology office)

🏥 Sen Sok International University hospital: #91-96, str. 1986, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh

🌏Google maps: https://maps.app.goo.gl/4DLKKp3czUfUv95b9

⏰From 18.06.2024 to 6.07.2024, Monday – Saturday, 7.00 -12.00, 14.00 – 17.00

📧 E-mail: info@sensokiuh.com
_
#Cambodia #phnompenh #ENT #earnosethroatdoctor #earnosethroatdiseases #tinnitus #otitis #adenoids #pharyngitis #rhinitis #allergy #throatcancer #nosecancer #laryngitis #menierdisease #audiometry #hearingaids #ctscan #ENTsurgery

 

Facebookgoogle_pluslinkedinmail
This entry was posted in Announcements, News & Events, Promotion. Bookmark the permalink.