មន្ទីរពេទ្យ ស.អ សែនសុខ ទទួលពិនិត្យ ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ និងព្យាបាលជម្ងឺ ដោយវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេស មកពីបរទេស

Facebookgoogle_pluslinkedinmail

ផ្តល់សេវាកម្មដូចជា៖

– ផ្នែកជម្ងឺ ទូទៅ

General Medicine

– ផ្នែកជម្ងឺត្រចៀក ច្រមុះ និងបំពង់ក

Ears, Nose, Throat Diseases

– ផ្នែកជម្ងឺមហារីក និងជម្ងឺឈាម

Oncology and Hematology

– ផ្នែកជម្ងឺសុដន់

Breast Diseases

– ផ្នែកវៈកាត់

Surgery

– ផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់ និងជម្ងឺធ្ងន់ធ្ងរ

Emergency and ICU

– ផ្នែកជម្ងឺឆ្លង និងជម្ងឺត្រូពិច

Infectious Diseases and Tropical Medicine

– ផ្នែកសម្ភព និងរោគស្ត្រី

Obstetrics and Gynecology

– ផ្នែកពិសោធន៍វេជ្ជសាស្ត្រ

Laboratory 24hours/7days

– ផ្នែករូបភាពសាស្ត្រ

Imagery (Ultrasonography, X-Ray, Mammography, CT-Scan)

Address : Building 91-96, Street 1986, Sangkat Phnom Penh Thmei, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia.

ទំនាក់ទំនងតាម Telegram & WhatsApp 087 777 426

ទំនាក់ទំនងតាមទូរសព្ទ័លេខ

070 888 251 / 023 883 712 / 13

Email : info@sensokiuh.com

www.facebook.com/SenSokIUhospital

www.sensokiuh.com

Facebookgoogle_pluslinkedinmail
This entry was posted in Announcements, News & Events. Bookmark the permalink.