ការ​ពិគ្រោះ​ជំងឺ​មហារីក​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ

facebookgoogle_pluslinkedinmail

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី ១៩ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៣​ វេជ្ជបណ្ឌិត​ឯកទេស​ជំងឺ​មហារីក Dr. Turobova Tatiana ធ្វើ​ការ​ផ្ដល់​ពិគ្រោះ​ដល់​អ្នក​ជំងឺ​មហារីក​កម្ពុជា​ចំនួន​ពីរ​ពេល​ក្នុង​១​ថ្ងៃ នៅ​ម៉ោង ១០:០០ និង ១៥:០០ ពី​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ដល់​ថ្ងៃ​សុក្រ (លើកលែង​តែថ្ងៃ​បុណ្យ​ជាតិ)។

ការ​ពិគ្រោះ​ជំងឺ​ធ្វើ​ឡើង​ដោយ​មាន​ការ​ណាត់​ជួប​ជាមុន​តែ​ប៉ុណ្ណោះ ដែល​អ្ន​កជំងឺ​អាច​ទាក់​ទងបាន​នៅ​ឯ​តុ​ផ្ដល់​ព័ត៌មាន។

ណាត់​ជួប​តាម​រយៈលេខ​ទូរស័ព្ទ ០២៣ ៨៨៣ ៧១២, ០២៣ ៨៨៣ ៧១៣

(មិន​គិត​ថ្លៃ​ចំពោះ​ការ​ពិគ្រោះ​ជំងឺ។ ការ​ចំណាយ​ផ្សេងៗ​ដូច​ជា ការ​ធ្វើ​តេស្ត​ក្នុង​មន្ទីរ​ពិសោធន៍ ការ​ពិនិត្យនៅ​ផ្នែក​ថត​ឆ្លុះ និង​ការ​ព្យាបាល​ គឺ​ជា​ការ​រ៉ាប់​រង​របស់​អ្នក​ជំងឺ។)

facebookgoogle_pluslinkedinmail
This entry was posted in ព័ត៌មាន & ព្រឹត្តិការណ៍. Bookmark the permalink.