ទំនាក់​ទំនង

លេខ​ទូរស័ព្ទ

រថយន្ត​សង្គ្រោះ​បន្ទាន់៖ ០៧០​ ៨៨៨ ២៥១
ទូរស័ព្ទ​លើ​តុ៖ ០២៣ ៨៨៣ ៧១២ / ០២៣ ៨៨៣ ៧១៣
ហ្វាក់៖ ០២៣ ៨៨៣ ៧១៣
ទំព័រ ហ្វេសប៊ុក

អ៊ីមែល៖

https://www.facebook.com/SENSOKHOPITAL

info@sensokiuh.com

ម៉ោង​ធ្វើ​ការ

បើក​ការិយាល័យ៖ ០៧:០០ ដល់ ១៧:០០
ព្យាបាល៖ ២៤ ម៉ោង

អាសយដ្ឋាន

អាគារ ៩១-៩៦ ផ្លូវ ១៩៨៦ សង្កាត់​ភ្នំពេញ​ថ្មី ខណ្ឌ​សែនសុខ រាជធានី​ភ្នំពេញ។

ផែនទី


មើល​ផែនទី​ធំ​ជាង​នេះ