ទំនាក់​ទំនង​ពាណិជ្ជកម្ម

ផ្នែក​ពាណិជ្ជកម្ម

លោក ឯក ដារ៉ារិទ្ធ
ប្រធាន​ផ្នែក​អភិវឌ្ឍ​ពាណិជ្ជកម្ម និង​ទំនាក់​ទំនង
ទូរស័ព្ទ៖ ០៩៣ ៦១៨ ៨៨៨ / ០១៧ ៦២៥ ៨៦៨

ផ្នែក​ធានារ៉ាប់រង

វេជ្ជ​បណ្ឌិត អ៊ីវ៉ាន់ ម៉ាតេឡា
នាយក​ប្រតិបត្តិ
ទូរស័ព្ទ៖ ០៩៨ ៧២៩ ៣០៧