រថយន្ត​សង្គ្រោះ​បន្ទាន់

ambulance

រថយន្ត​សង្គ្រោះ​បន្ទាន់​មាន​បំពាក់​ដោយ​ឧបករណ៍​ទំនើប​ទាន់​សម័យ។ រថយន្ត​សង្គ្រោះ​បន្ទាន់​គឺ​ជា​យាន​យន្ត​ដែល​ប្រើ​ដើម្បី​នាំ​មក​នូវ​ការ​ថែទាំ​វេជ្ជសាស្រ្ត​ដល់​អ្នក​ជំងឺ​នៅ​ក្រៅ​មន្ទីរពេទ្យ ឬ​ដើម្បី​ដឹក​អ្នក​ជំងឺ​ទៅ​មន្ទីរពេទ្យ​សម្រាប់​ការ​ថែទាំ​ ការ​តាមដាន និង​ការ​ធ្វើ​តេស្ត​បន្ថែម​ទៀត។ SSIUH មាន​រថយន្ត​សង្គ្រោះ​បន្ទាន់ ៣ គ្រឿង​ដែល​ផ្តល់​នូវ​ការ​ថែទាំ​អ្នក​ជំងឺ​ដែល​មាន​ជំងឺ​ធ្ងន់ធ្ងរ ឬ​របួស។ រថយន្ត​សង្គ្រោះ​គឺ​អាច​រក​បាន​នៅ​ក្នុង​ករណី​នៃ​ការ​សង្គ្រោះ​បន្ទាន់ និង​ការ​ជម្លៀស​អ្នក​ជំងឺ។ រថយន្ត​សង្គ្រោះ​ត្រូវ​បាន​បំពាក់​ដោយ​ឧបករណ៍​ដែល​មាន​គុណភាព​ខ្ពស់​ដើម្បី​ផ្តល់​ជំនួយ​សង្គ្រោះ​បន្ទាន់​ជា​អតិបរមា​ដល់​អ្នក​ជំងឺ។ រថយន្ត​សង្គ្រោះ​ត្រូវ​បាន​នាំ​ចូល​មក​ពី​ប្រទេស​ជប៉ុន និង​កូរ៉េខាងត្បូង។ ចំពោះ​តម្លៃ​នៃ​សេវា​រថយន្ត​សង្គ្រោះ​បន្ទាន់​គឺត្រូវ​បានកំណត់​យ៉ាង​ទាប​បំផុត ដែល​កត្តា​ចាំបាច់​សម្រាប់​ពលរដ្ឋ​រស់នៅ​តាម​បណ្ដារ​ខេត្ត។